КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

“УМБАЛ - Пловдив” АД разполага с високоспециализирана и модерна Клинична лаборатория, в която се извършват широка гама изследвания седем дни в седмицата, 365 дни в годината.
Клиничната лаборатория е акредитирана с най-високата оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.
Лабораторията работи с НЗОК и извършва изследвания за: стационарните отделения на болницата, амбулаторни пациенти – от приемно-консултативните кабинети, хирургична и ортопедична спешност, пациенти от Спешно приемно отделение, пациенти срещу заплащане по утвърден от ръководството на “УМБАЛ - Пловдив”ценоразпис.
Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба ( затворена система), при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена .
Материално-техническата база, медицинската апаратура и дейности в МДЛ са в съответствие с изискванията на Медицински стандарт по Клинична лаборатория.
Видове лабораторни изследвания:
1. Лабораторна хематология и цитология- ПКК с 22показателя, ретикулоцити, СУЕ, LE-клетки, ДКК, морфология на еритроцити.
2. Хемостазни изследвания.
3. Биохимични изследвания- ензими, субстрати, електролити и микроелементи, индивидуални белтъци, гликиран хемоглобин.
4. Маркери на възпалението.
5. Хепатитни маркери.
6 . Кръвно-газов анализ
7. Хормони, туморни маркери, метаболитни маркери, кардиологични маркери.
8. Функционални изследвания.
9. Урини- качествени проби и количествени определения.
10. Ликвор – качествени проби и количествени определения.
11. Обща цитология – пунктати от серозни кухини- плеврална, коремна, перикардиална, ставна, храчки, аспирати.
12. Изпражнения- окултни кръвоизливи, креаторея, стеаторея.
Персоналът е квалифициран, добре подготвен. Състои се от двама лекари с придобита специалност по клинична лаборатория, един химик и един биолог, 18 медицински лаборанта.
Ролята на клинична лаборатория е да бъде център за клинично осмисляне на лабораторните резултати . Тя е активен консултант, относно стратегията на изследване и интерпретация на получените резултати.